[Tin ngành] - Nội lực yếu, công nghiệp Việt Nam cần làm gì?

Meslab News

Administrator
Ban Quản trị
Moderator
Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, 7 tháng đầu năm 2022, công nghiệp chế biến chế tạo thu hút được hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, chiếm 64,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, tiếp tục là ngành thu hút FDI nhiều nhất cả nước. Nếu xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng nằm trong 3 lĩnh vực thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm 26,6%

Xem chi tiết tin ngành tại đây: https://bit.ly/3P8A0ip

-------------//

Data from the Ministry of Planning and Investment shows that, in the first 7 months of 2022, the processing and manufacturing industry attracted more than 10 billion USD in foreign investment, accounting for 64.3% of the total registered investment capital. continues to be the industry that attracts the most FDI in the country. In terms of the number of new projects, the manufacturing and processing industry is also among the three areas that attract the most projects, accounting for 26.6%.

Seeing detailed industry news here: https://bit.ly/3dl2M2j


#MTAVietnam #MTAVietnamseries #MTAVietnam2022 #MTV2022
 


Top