Resource icon

Đổi mới trong công nghiệp, bao gồm in 3D 2022-12-07

No permission to download
Các công nghệ mới và khái niệm đổi mới là những con đường quan trọng cho tăng trưởng và khả năng cạnh tranh. Đổi mới mở có thể củng cố các hệ sinh thái đổi mới. In 3D có khả năng tác động đáng kể đến cách thức sản xuất và đổi mới diễn ra. Vẫn còn khó để dự đoán chính xác in 3D sẽ biến đổi nền kinh tế và xã hội của chúng ta ở đâu và như thế nào. Nghiên cứu này, do Vụ Chính sách A cung cấp theo yêu cầu của ủy ban ITRE, mô tả sự củng cố lẫn nhau của đổi mới mở và sản xuất phụ gia, đồng thời giải quyết các khuyến nghị cho các cấp chính sách khác nhau.
Top