Resource icon

Quyết định thuê ngoài – trường hợp sản xuất song song 2022-11-30

No permission to download
Mục đích – Bài viết này nhằm mục đích điều tra một khía cạnh chưa được khám phá của gia công phần mềm liên quan đến một chiến lược hỗn hợp trong đó sản xuất song song được tiếp tục trong nội bộ cùng lúc với gia công phần mềm xảy ra.
Thiết kế/phương pháp/cách tiếp cận – Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận nghiên cứu nhiều trường hợp và dựa trên dữ liệu định tính được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn sâu với các công ty sản xuất sản phẩm gỗ.
Mọi người hãy download tài liệu xuống để có thể đọc bản đầy đủ nhé
Top