Resource icon

Industry 4.0 and the digital twin 2022-12-13

No permission to download

Meslab Docs

Active Member
Moderator
Meslab Docs submitted a new resource:

Industry 4.0 and the digital twin - tài liệu

Hoạt động sản xuất và Chuỗi cung ứng của Deloitte Consulting LLP giúp các công ty hiểu và giải quyết các cơ hội áp dụng công nghệ Công nghiệp 4.0 để theo đuổi việc tạo ra mạng lưới cung ứng kỹ thuật số nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của họ. Những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về sản xuất phụ gia, Internet vạn vật và phân tích cho phép chúng tôi giúp các tổ chức đánh giá lại con người, quy trình và công nghệ của họ dựa trên các phương pháp sản xuất tiên tiến đang phát triển hàng...
Read more about this resource...
 
Top