Resource icon

Sustainable Manufacturing 2022-12-20

No permission to download
Sản xuất hiện đại mang lại mức sống cao trên toàn thế giới thông qua các sản phẩm và dịch vụ. Trách nhiệm toàn cầu đòi hỏi sự tích hợp toàn diện của phát triển bền vững được thúc đẩy bởi các mô hình mới, công nghệ đổi mới, phương pháp và công cụ cũng như mô hình kinh doanh.

Giảm thiểu việc sử dụng vật liệu và năng lượng, điều chỉnh các dòng vật liệu và năng lượng để phù hợp hơn với năng lực của quá trình tự nhiên và thay đổi hành vi tiêu dùng là những khía cạnh quan trọng của quá trình sản xuất trong tương lai.

Quan điểm về vòng đời và đánh giá tổng hợp về kinh tế, sinh thái và xã hội là những yêu cầu thiết yếu trong quản lý và kỹ thuật. Loạt bài này sẽ tập trung vào các vấn đề và những phát triển mới nhất hướng tới tính bền vững trong sản xuất dựa trên tư duy vòng đời.
Top