Resource icon

Báo cáo năng suất lao động của Việt Nam 2023-01-07

No permission to download
Năng suất là thước đo mức độ hiệu quả do con người và các đơn vị sản xuất(doanh nghiệp) chuyển đổi nguồn lực sản xuất (ví dụ như lao động và vốn) để tạora sản phẩm là hàng hóa và dịch vụ cho xã hội. Trong số các phương pháp đo lường năng suất như năng suất đa yếu tố hoặc năng suất vốn, năng suất lao động là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng trong phân tích kinh tế và thống kê của một quốc gia.
Các bạn hãy tải tài liệu xuống để có thể đọc đầy đủ bài viết
Top