Resource icon

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) Thực hành TPM cơ bản 2022-12-26

No permission to download
Bảo trì năng suất tổng thể (Total Productive Maintenance – TPM) là một phương pháp quản lý được áp dụng đầu tiên tại Nhật Bản. Cốt lõi của TPM là nhằm tối đa hóa hiệu suất thiết bị, nâng cao năng suất với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt vòng đời của thiết bị, đồng thời nâng cao ý thức và sự hài lòng với công việc của người lao động

Các bạn hãy tải tài liệu xuống để có thể đọc được đầy đủ nhất.
Top