Resource icon

Tương lai của ngành sản xuất 2022-12-15

No permission to download
Tài liệu này gồm 5 phần chính
Phần 1:Bản chất thay đổi của nhu cầu người tiêu dùng
Phần 2 : Bản chất thay đổi của sản phẩm
Phần 3: Nền kinh tế đang thay đổi của sản xuất
Phần 4 : Sự thay đổi kinh tế của chuỗi giá trị
Phần 5 : Điều hướng bối cảnh sản xuất trong tương lai
Các bạn hãy download tài liệu xuống đẻ có thể đọc được bản đầy đủ nhất
Top