Resource icon

Kaizen Overview 1.0

No permission to download
Tài liệu cung cấp định nghĩa cơ bản về Kaizen cũng như những hướng dẫn ứng dụng Kaizen rất thực tế trong thực hành triển khai TPM.
Author
Minh Nguyen 34
Downloads
2
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from Minh Nguyen 34

Top